Havarijné poistenie

Popri povinnom zmluvnom poistení môžete uzavrieť aj havarijné poistenie (často nazývané aj kasko), ktoré je akýmsi doplnkovým (nepovinným) poistením vozidla.

Havarijné poistenie pokrýva nasledovné druhy škôd:

 • Poškodenie alebo zničenie vozidla nárazom do pevnej prekážky alebo pri strete s iným vozidlom, či zverou.
 • Škody spôsobené živlami resp. živelnými pohromami: sem sa radí záplava, požiar, víchrica, krupobitie, úder blesku, zosuv pôdy, lavíny, pád predmetov, výbuch, povodne a zemetrasenia. Taktiež sem spadá poškodenie káblov a izolácii hlodavcami.
 • Rozbitie predného skla a ostatných skiel vo vozidle.
 • Škody vzniknuté odcudzením vozidla alebo jeho častí.
 • Škody vzniknuté pri vlámaní do vozidla, vandalizme a neoprávnenom používaním vozidla.

Informácie o havarijnom poistení

Máte záujem uzavrieť havarijné poistenie alebo potrebujete viac informácii? Volajte na našu infolinku

0948 117707

Môžete nám taktiež napísať na emailovú adresu:

havarijne@poistenie.sk

Kde platí Havarijné poistenie?

Štandardne je havarijné platné na celom území Európy. V niektorých poisťovniach je možné uzavrieť havarijné poistenie s platnosťou len na územie Slovenskej republiky, v tomto prípade dostane klient nižšie poistné sadzby.

Spoluúčasť

Havarijné poistenie na motorové vozidlo sa zvyčajne uzatvára so spoluúčasťou. Výška spoluúčasti býva dohodnutá v poistnej zmluve a táto suma sa pri poistnom plnení odráta od sumy, ktorú dostanete. Najčastejšie je spoluúčasť stanovená ako percento z poistného plnenia s minimálnou výškou spoluúčasti.

Poistná suma a poistné plnenie

Poistná suma sa stanovuje na základe cenníkovej ceny nového vozidla. Tým sa zvyčajne rozumie cena za akú ju ponúka autorizovaný predajca konkrétnej značky a modelu auta.

Avšak je možné stanoviť poistnú sumu aj v trhovej(obstarávacej) cene vozidla, čím sa rozumie všeobecná (nákupná) hodnota vozidla v čase uzatvorenia havarijného poistenia, tento spôsob však ponúkajú len niektoré poisťovne.

Poisťovňa vám vyplatí poistné plnenie vo výške, ktorú stanoví na základe nových cien náhradných dielov a ceny práce (pričom jej limit býva stanovený v poistnej zmluve) potrebnej na opravu vozidla. V prípade ak by výška poistného plnenia presiahla cenu za akú by sa dal automobil predať na trhu s ojazdenými vozidlami pred nehodou, likvidátor prehlasuje, že došlo k totálnej škode. Vtedy dostanete aktuálnu hodnotu (amortizovanú, tj. po zohľadnení opotrebenia vozidla) vozidla zníženú o spoluúčasť určenú v poistnej zmluve.

Špeciálne prípady havarijného poistenia

Je možné uzatvoriť tvz. čiastočné kasko, kedy sú poistené len vybrané druhy rizík. Tento typ je samozrejme lacnejší ako „plné“ kasko. Poisťovne často dovoľujú flexibilne zvoliť len konkrétne druhy rizík vo forme akýchsi pripoistení ku základnému produktu havarijného poistenia. Poistné sa následne odvíja od rozsahu zvoleného krytia.

Základné pojmy a definície platné v KASKO poistení

 • Doplnková výbava vozidla: príslušenstvo a doplnky uvedené v poistnej zmluve, ktorými môže byť vozidlo vybavené (v ňom alebo na ňom upevnené) nad rámec povinnej a štandardnej výbavy, pričom jej použitie vo vozidle nie je povinné.
 • Jednotlivo dovezené vozidlo: vozidlo nové alebo ojazdené, ktoré bolo jednotlivo dovezené do SR a ktorého typové schválenie alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla uznal alebo jednotlivo dovezené vozidlo schválil príslušný obvodný úrad dopravy.
 • Lehotné platenie poistného: platenie poistného na poistné obdobie kratšie ako jeden rok.
 • Obstarávacia cena: cena vozidla pre potreby poistenia finančnej straty.
 • Oprávnená osoba: osoba, ktorá je poverená poistníkom, poisteným alebo nimi splnomocnenými osobami na vedenie poisteného vozidla.
 • Področné poistné: poistné stanovené na kratšie poistné obdobie ako jeden rok.
 • Poistený: osoba, na ktorej majetok, život a zdravie sa poistenie vzťahuje.
 • Poistné obdobie: časové obdobie dojednané v poistnej zmluve, za ktoré sa platí v stanovených intervaloch poistné.
 • Poistné plnenie: finančné vyjadrenie náhrady za škodu, ktorú má poisťovateľ povinnosť uhradiť v dôsledku poistnej udalosti.
 • Poistný rok: obdobie, ktoré začína okamihom začiatku poistenia a končí dňom pred najbližším nasledujúcim výročným dňom. Každý ďalší poistný rok začína výročným dňom a končí dňom pred najbližším nasledujúcim výročným dňom.
 • Spoluúčasť: suma, ktorou sa poistník, resp. poistený zúčastňuje na každej poistnej udalosti. Spoluúčasť sa odpočítava z poistného plnenia vždy. V prípade, že poistné plnenie za poistnú udalosť je nižšie ako dohodnutá spoluúčasť, poistné plnenie sa neposkytuje.
 • Štandardná výbava vozidla: príslušenstvo a doplnky, ktorými je vozidlo obvykle vybavené (v ňom alebo na ňom upevnené) výrobcom v rámci sériového prevedenia vozidla alebo predajcom.
 • Technická hodnota: zvyšok technickej životnosti poistenej veci vyjadrený v peniazoch (v tuzemskej mene).
 • Totálna škoda: taká škoda, pri ktorej náklady na opravu dosiahnu 70% až 100 % všeobecnej hodnoty vozidla, vrátane príslušenstva tvoriaceho jeho povinnú, štandardnú a doplnkovú výbavu. Limit nákladov má stanovený každá poisťovňa vo svojich všeobecných poistných podmienkach.
 • Územná platnosť poistenia: vymedzie geografických území, na ktoré sa vzťahuje poistenie.
 • Vek vozidla: doba prevádzky poisteného vozidla v celých rokoch, ktoré uplynuli od roku jeho výroby k príslušnému dátumu (začiatku primárneho poistenia, začiatku poistenia finančnej straty, výročnému dňu primárneho poistenia).
 • Vinkulácia poistného plnenia: viazanie poistného plnenia v prospech tretej osoby, ktoré vzniká vydaním potvrdenia o zriadení vinkulácie poistného plnenia.
 • Všeobecná hodnota: hodnota vozidla v danom mieste a čase, pri stanovení ktorej sú okrem vplyvu opotrebenia či iného znehodnotenia zahrnuté aj vplyvy trhu (predajnosť). Vyjadruje hodnotu vozidla pri jeho predaji obvyklým spôsobom na voľnom trhu v čase bezprostredne pred škodovou udalosťou.