Kompletné poistenie vozidla

  • Dojednáme poistenie vozidla na všetky druhy rizík
  • Využite výhody online poistenia cez našu webovú aplikáciu
  • Porovnanie cien PZP či havarijného poistenia
  • Neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo emailom!

Povinné zmluvné poistenie je zo zákona vyplývajúce poistenie vozidla, ktoré musí mať uzatvorené každé motorové vozidlo a prípojné vozidlo s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá, ktoré sa pobyhujú po cestných komunikáciách. Na Slovensku máte možnosť uzavrieť PZP zodpovednosti vozidla v 11 poisťovniach. Najdôležitejším faktorom býva cena, ktorú každá poisťovňa stanovuje na základe odlišných kritérií. Súčasťou PZP sú štandardne asistenčné služby, či rôzne druhy pripoistení. Poistné plnenie po škodovej udalosti hradí vždy poisťovňa osoby, ktorá spôsobila nehodu priamo poškodenej strane.

čítajte viac …

Havarijné poistenie motorového alebo prípojného vozidla slúži ako ochrana v prípade škody na vašom vozidle následkom zavinenej alebo nezavinenej havárie, rôznych živelných udalostí (krupobitie, povodeň a podobne), krádeže celého vozidla, vykradnutia vozidla, neoprávneného použitia a zlomyseľného poškodenia – vandalizmu. Na rozdiel od PZP zodpovednosti vozidla, poistné plnenie pri havarijnom poistení vozidla sa vypláca v nových cenách, najviac však do výšky trhovej ceny vozidla, a to v prípade totálnej škody.

čítajte viac …

Pri totálne škode na vozidle, ktoré stále splácate leasingovej spoločnosti, musíte uhradiť finančnú stratu, ktorá vznikne leasingovej spoločnosti. Výška tejto sumy je tvorená obstarávacou cenou vozidla, od ktorej sú odpočítané doteraz zaplatené splátky a vyplatené poistné plnenie z vašej havarijnej poistky. Poistenie finančnej straty GAP za vás túto sumu pokryje, často vám poistné plnenie postačuje aj na zaplatenie akontácie na nové vozidlo. Ak ste vlastníkom vozidla a máte totálnu škodu na vozidle, GAP poistenie vám zabezpečí vyplatenie rozdielu medzi obstarávacou a trhovou cenou vozidla, pričom havarijné poistenie vám zabezpečí plnenie len to trhovej výšky vozidla. GAP je často možné dojednať vo forme pripoistenia k havarijnému poisteniu.

čítajte viac …

Úrazové poistenie osôb, prepravovaných motorovým vozidlom je poistenie, ktoré kryje škody pri úmrtí, ťažkých zraneniach s trvalými následkami a ľahkých úrazoch pre každú osobu v motorovom vozidle. Toto poistenie zvyčajne nie je súčasťou PZP, ani havarijného poistenia.

čítajte viac …

Poistiť sa môžete aj proti nákladom, ktoré vám vzniknú platením právnych poplatkov pri súdnom a mimosúdnom vymáhaní poistného plnenia, zastupovaním pri trestných činom a priestupkoch, ktoré vyplynuli z vedenia motorového vozidla, pri problémoch so zmluvami, ktoré súvisia s vašim autom a podobne.

čítajte viac …

S uzavretím poistenia pre vaše auto dostanete niekoľko dokumentov, poistných zmlúv a potvrdení. Patria sem – Návrh poistnej zmluvy resp. Poistná zmluva, Biela karta – potvrdenie o uzavretí PZP, Zelená karta – potvrdenie o poistení v zahraničí, Správa o nehode, Všeobecné poistné podmienky a Asistenčná karta – pomoc v prípade nehody či poruchy.

čítajte viac …

Čo robiť keď spôsobíte poistnú udalosť? Čo robiť, keď nie ste vinníkom dopravnej nehody? Ako si nárokovať preplatenie škôd? Kam a ako nahlasovať poistnú udalosť? Všetko potrebné sa dočítate tu.

čítajte viac …